Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne Med Plus M.Gozdek M. Targalska Sp. J
z siedzibą 91-041   Łódź, ul. Lutomierska 146,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź- Śródmieście W Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000313528.

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia, leczenia pacjentów, profilaktyki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych i usług niemedycznych i rozliczeń z nimi związanych oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) b), c) i d) oraz art. 9 ust. 2 pkt a), c), h) i i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.     Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia  25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia) jest obowiązkowe (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

4.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: podmiotom upoważnionym przez Panią/Pana, podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności na podstawie art. 26  ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) oraz podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowy, w szczególności: podmiotom współpracującym z Administratorem i udzielającym świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Administratora.

5.     Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

6.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a nadto w zakresie w jakim Administrator przetwarza Pan/Pana dane wyłącznie na podstawie zgody- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.     Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

8.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług oraz wygaśnięcia roszczeń z nimi związanych, a nadto przez okres, w którym Administrator ma obowiązek je przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).  W zakresie w jakim Administrator przetwarza dane tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody– do czasu cofnięcia tej zgody.

9.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.