WDROŻENIE INNOWACYJNYCH USŁUG DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYCH W OKULISTYCE

"CENTRUM MEDYCZNE MEDPLUS M. GOZDEK M. TARGALSKA SPÓŁKA JAWNA"

 REALIZUJE PROJEKT:

 WDROŻENIE INNOWACYJNYCH USŁUG
DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYCH W OKULISTYCE

 WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020, DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP, PODDZIAŁANIE II.3.1 INNOWACJE W MŚP

  Projekt „Wdrożenie innowacyjnych usług diagnostyczno-leczniczych
w okulistyce” polega na zakupie czterech nowych środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnych usług dla pacjentów. W strukturze projektu wydzielono jedno zadanie obejmujące zakup aparatury medycznej. Rezultatem projektu jest innowacja procesowa polegająca na:

 • kompleksowości łączącej proces diagnostyki i leczenia pacjentów okulistycznych w jednym miejscu;
 • możliwości zaimplementowania skanów wykonanych aparatem diagnostycznym do cyfrowo nawigowanego lasera w celu planowania terapii oraz generowania raportów po wykonanym zabiegu;
 • rozszerzeniu procesu diagnostyczno-terapeutycznego o zastosowanie lasera do wykonywania zabiegów kapsulotomii, irydotomii oraz SLT;
 • możliwości zapisywania danych pacjentów wraz z licznikiem impulsów wykonanych podczas terapii SLT;
 • pełnym dostępie do danych pacjenta podczas wizyt kontrolnych, który umożliwia dokładną ocenę rezultatów terapii;

Okres realizacji projektu: 1 luty 2023 – 31 grudnia 2023.

Realizacja projektu „Wdrożenie innowacyjnych usług diagnostyczno-leczniczych w okulistyce” jest niezbędna dla osiągnięcia celów rozwojowych spółki.

Cele w perspektywie krótkoterminowej:

 • poszerzenie oferty poprzez wprowadzenie usługi diagnostyczno-leczniczej w zakresie chorób oczu z wykorzystaniem innowacyjnych sposobów prowadzenia terapii (innowacja procesowa)
 • poprawa jakości świadczenia usług medycznych dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii okulistycznych
 • dalszy rozwój współpracy spółki z jednostkami zewnętrznymi, w tym jednostkami naukowymi w celu udziału w ważnych naukowo i społecznie badaniach klinicznych i projektach badawczych

Cele w perspektywie długoterminowej:

 • poprawa konkurencyjności spółki w skali co najmniej ogólnopolskiej dzięki wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych na skalę krajową
 • znaczenie marketingowe projektu - umocnienie wizerunku firmy jako wdrażającej innowacyjne technologie i dążącej do podniesienia standardów jakościowych w celu jak najlepszego obsłużenia pacjentów
 • szerokie oddziaływanie gospodarcze w skali regionalnej

Jest to zgodne z celem szczegółowym działania II.3 „Zwiększenie konkurencyjności MŚP” RPO WŁ na lata 2014 – 2020. Projekt odpowiada
na wnioski z analizy rynku usług medycznych z zakresu okulistyki. Projekt będzie realizowany na terenie gminy Miasto Łódź.

 

Wartość całkowita projektu: 1 212 360,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 884 405,00 PLN

 

Przydatne linki

Med-Plus

Centrum Medyczne MED-PLUS M. Gozdek, M. Targalska sp. j.

91-041 Łódź, ul. Lutomierska 146

95-200 Pabianice, ul. Moniuszki 90A

rejestracja@cm-medplus.com.pl